Szkolenie

Programowanie bez komputera.

ProwadzącyMichał Lisicki
Małgorzata Skura
Miejsce szkoleniaCentrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Terminjesień/zima 2019 r. Godziny10:00 - 14:20
Koszt180 zł Czas trwania5 godzin dyd.

Adresaci szkolenia

Nauczyciele klas I-III oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

Cel szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

-    zapoznanie ze specyfiką myślenia matematycznego, szczególnie w zakresie orientowania się w przestrzeni, klasyfikowania, myślenia przyczynowo - skutkowego oraz myślenia przez analogię;

-    zapoznanie z zagadnieniami z programowania „bez komputera“, które można wykorzystać w edukacji matematycznej;

-    prezentacja pomysłu wykorzystania programowania „bez komputera“ do organizowania dzieciom zajęć z edukacji matematycznej.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

-    uczestnik zna i dostrzega typy myślenia potrzebne do poradzenia sobie z zadaniami z programowania;

-    uczestnik potrafi zorganizować uczniom doświadczenia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów;

-    uczestnik potrafi skorelować treści z zakresu edukacji matematycznej oraz programowania;

-    uczestnik potrafi przeprowadzić zajęcia z „programowania bez komputera“ w integracji z edukacją matematyczną;

-    uczestnik potrafi przygotować uczniów do programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych

Program szkolenia:

BLOK 1: Możliwości zastosowania zagadnień z zakresu programowania „bez komputera“ do rozwijania u uczniów ważnych pojęć i umiejętności z matematyki.

 1. Jakie umiejętności z matematyki można rozwijać na zajęciach „programowania bez komputera“? (orientacja w przestrzeni, rytmy, klasyfikacja, myślenie przyczynowo - skutkowe, pojęcia geometryczne, liczenie, rachowanie zadania z treścią).

2. Jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami edukacyjnymi, które wynikają z łączenia zakresów edukacji matematycznej z programowaniem: czy „do góry“ to zawsze „do góry“, a „do przodu“ to zawsze „do przodu“.

3. Związek między rozwojem myślenia matematycznego i umiejętności matematycznych a kompetencjami dziecka w zakresie programowania.

Blok 2: W jaki sposób zagadnienia z programowania integrować z treściami z zakresu edukacji matematycznej?

 1. Rozkładanie złożonych działań na proste elementy składowe.

 2. Algorytmy: rozpoznawanie algorytmów w codziennym życiu; tworzenie prostych algorytmów działań; algorytmy sekwencyjne (bloki działań, bloki ruchów).

 3. Kodowanie: posługiwanie się umownymi kodami.

 4. Programowanie: kodowanie prostych algorytmów.

 5. Debugowanie: szukanie błędów w zaprogramowanych działaniach.

 6. Pętle: łączenie powtarzających się działań w zestawy.

 7. Warunkowanie: wprowadzanie warunków do algorytmu (jeśli A, to …, jeśli B to …).

 

Blok 3: Przykłady praktycznego zastosowania zagadnień z programowania „bez komputera“ do rozwijania u uczniów umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi

 1. Przykłady zadań, które rozwijają umiejętność orientowania się w przestrzeni, opisywania oraz kodowania kierunku ruchu.

 2. Przykłady zadań, które rozwijają umiejętność klasyfikowania oraz kodowania sposobu uporządkowania obiektów.

 3. Przykłady zadań, które rozwijają umiejętność posługiwania się liczbami naturalnymi w różnych aspektach.

 4. Przykłady zadań, które rozwijają myślenie przyczynowo - skutkowe, myślenie przez analogię.

 5. Przykłady zadań, które rozwijają umiejętność opisywania kształtów oraz wnioskowania o efektach przekształceń geometrycznych.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Beata Kowalewska
b.kowalewska@cwro.edu.pl

Uwagi:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standarcie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele.
Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU: (REGULAMIN SZKOLEŃ)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem szkoleń jest Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 15 lokal 100

2. Każdy Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.

3. Szczegółowe informacje dotyczące  szkolenia, programu, miejsca, kosztów oraz innych warunków związanych ze szkoleniem znajdują się na stronie www.cwro.edu.pl

REJESTRACJA

 4. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja  poprzez system zapisu on-line lub przysłanie  wypełnionego  i  podpisanego zgłoszenia (w formacie Word) na adres e-mail: cwro@cwro.edu.pl  lub faxem: (22) 847-95-41. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Zapisałeś się na szkolenie”. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć także w ciągu 24h na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych lub na łączach internetowych – nie została dokonana.

5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku, jeśli wypełniony formularz zgłoszeniowy dotrze do Organizatora w momencie wyczerpania liczby miejsc szkoleniowych, osoba zgłaszająca się zostanie wpisana na listę rezerwową.

PŁATNOŚCI I FAKTURY

6. Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać  najpóźniej  dwa tygodnie przed terminem szkolenia wpłaty na konto CWRO w treści przelewu podając imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.  Nie dokonanie wpłaty w określonym czasie skutkuje automatycznym przesunięciem zgłoszenia Uczestnika na listę rezerwową szkolenia. Wpłaty należy dokonać na konto:

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.

02-625 Warszawa ul. Woronicza 15 lokal 100

PKO Bank Polski S.A. 58 1440 1387 0000 0000 1255 3617 

7.  Jeżeli wymagana jest wcześniejsza faktura i ta opcja zostanie zaznaczona w zgłoszeniu,  faktura zostanie przygotowana i wysłana pocztą na podane z zgłoszeniu dane,  w przeciwnym wypadku faktura zostaje wystawiona (z datą szkolenia) i będzie  do odbioru osobistego podczas szkolenia.

6. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Przesłanie formularza stanowi zawarcie umowy z Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na czas określony to jest  do czasu wykonania wzajemnych świadczeń.

7. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz  zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.

8. Opłata za szkolenie nie zawiera ubezpieczenia oraz kosztów noclegów. Organizator oferuje Zgłaszającemu pomoc w organizacji zakwaterowania na czas szkolenia. Osoby zainteresowane możliwością rezerwacji noclegów proszone są o wpisanie tej informacji w uwagach w formularzu zgłoszeniowym. Wybór i rezerwacja noclegu jest indywidualna.  Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika, kosztów noclegu, kosztów parking itp.

9. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie (mail. fax, list) najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy a także brak możliwości przeniesienia wpłaty na kolejną edycję szkolenia.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia do 3 dni roboczych przed planowaną datą z powodów od niego niezależnych oraz w przypadku niewystarczającej frekwencji.   Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom, jest również możliwość przeniesienia wpłaty  na kolejny, ustalony z Uczestnikiem termin szkolenia.

INNE

11. Materiały szkoleniowe, które Uczestnicy otrzymują podczas szkolenia, są własnością intelektualną prowadzącego szkolenie  i  zabrania się ich powielania, publikowania i rozpowszechniania bez zgody Prowadzącego szkolenie oraz Organizatora.

12.  Podczas szkolenia zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Prowadzącego szkolenie.

13. Wysyłając ten formularz Zgłaszający na szkolenie wyraża zgodę na umieszczenie danych w bazie firmy Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. i przetwarzania na potrzeby tej firmy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.).

14. Wysyłając ten formularz Zgłaszający na szkolenie wyraża zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

15. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków  i jest jednoznaczne z zawarciem umowy oraz upoważnia  Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez składania podpisu przez Zgłaszającego.

Jeżeli chcielibyście się Państwo zapisać na szkolenie, które nie ma jeszcze ustalonego terminu lub mają Państwo jakieś trudności techniczne jest również możliwość zapisu poprzez dostępny poniżej formularz zgłoszeniowy w pliku:

formularz (PDF)  formularz (DOC)

 

Prosimy wówczas kierować wypełniony formularz na adres e-mail lub faksem:

e-mail: cwro@cwro.edu.pl

tel. kom. 506 067 364
tel. 22 847 95 41 (42)

przewiń do góry
facebook