Szkolenie

Matematyka nie musi być trudna

ProwadzącyBożena Janiszewska
Miejsce szkoleniaCentrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
TerminTermin zostanie ustalony po zebraniu grupy. Godziny
Koszt150zł. Czas trwania6 godzin dyd.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli i klas 0 - III.

Cel szkolenia:

  1. Ukazanie problemów związanych z umiejętnościami matematycznymi w szkole podstawowej.
  2. Zapoznanie nauczycieli z uwarunkowaniami trudności w nauce matematyki.
  3. Przypomnienie podstawowych właściwości rozwojowych dzieci związanych z rozumowaniem matematycznym.
  4. Omówienie takich form aktywności dzieci, które sprzyjają rozwojowi myślenia matematycznego w aspekcie metodyki nauczania matematyki w przedszkolu i w szkole.
  5. Omówienie właściwości dzieci w zakresie pokonywania trudności ze szczególnym uwzględnieniem trudności w nauce matematyki.
  6. Omówienie podstawowych zasad współpracy z rodzicami oraz form pomocy dzieciom w uczeniu się matematyki.

Przewidywane efekty szkolenia:

  1. Nauczyciele będą umieli ocenić ogólną gotowość dziecka do uczenia się matematyki, a w związku z tym będą mogli dopasować wymagania programowe do jego możliwości.
  2. W przedszkolu i w okresie wstępnym w szkole będzie można stymulować takie formy aktywności dziecka, które istotnie wpływają na kształtowanie rozumowania matematycznego, co w dużej mierze może zmniejszyć niepowodzenia szkolne w nauce matematyki.
  3. Nauczyciele będą umieli stosować zabawowe formy w metodyce nauczania matematyki, które są bliskie dzieciom i pomogą im uczyć się oraz utrwalać umiejętności matematyczne.
  4. Będą mogli tak współpracować z rodzicami, by ci stali się sprzymierzeńcami szkoły i potrafili pomóc dzieciom w matematyce.

Program szkolenia:

1. Wstęp – dlaczego sześciolatki poszły do szkoły i dlaczego zmieniono podstawę programową.
2. Wyniki badań nad trudnościami dzieci w nauce matematyki w szkole podstawowej.
3. Przyczyny trudności w nauce matematyki:
a) brak dojrzałości dziecka do uczenia się matematyki;
b) zbyt trudny program w stosunku do przeciętnych możliwości dzieci;
c) brak dostosowania metodyki nauczania matematyki do możliwości dzieci;
d) zbyt szybka realizacja programu – brak czasu na powtarzanie, utrwalanie wiadomości oraz na uzupełnianie braków;
e) brak odpowiednich możliwości dzieci do pokonywania trudności w nauce matematyki.
4. Główne prawidłowości rozwoju jako podstawa do rozumienia i uczenia się matematyki. (interioryzacja czynności, zależność miedzy dojrzewaniem a uczeniem się i inne).
5. Kształtowanie się rozumowania matematycznego w kontekście wszechstronnego rozwoju dziecka:
a) aktywność ruchowa i zabawy kształtujące myślenie i pojęcia matematyczne u dzieci;
b) manipulacja i jej wielkie znaczenie w rozwoju rozumowanie matematycznego (szczególna rola zabaw konstrukcyjnych, zabaw plasteliną itp.)
c) rola spostrzegania i uwagi w zabawach, a rozumowanie matematyczne (ocena odległości, wysokości, wielkości, zależności przestrzennych itp.) – przykłady zabaw i zajęć; rola mowy w zabawach;
d) rodzice i ich oddziaływanie w kształtowaniu myślenia matematycznego.
6. Rozwój myślenia u dzieci a rozumowanie matematyczne – okres myślenia przedoperacyjnego i operacyjnego na konkretach (szczególna rola klasyfikowania w rozwoju odwracalności myślenia i decentracji).
7. Właściwości emocji i motywacji, a zdolność do pokonywania trudności związanych z nauką matematyki.
a) rola emocji pozytywnych i negatywnych w uczeniu się;
b) nagrody i kary w uczeniu się, rola ocen, uwag, wskazówek itp.;
c) samoocena i jej rola w uczeniu się matematyki;
d) jak kształtować motywację dzieci do uczenia się matematyki.
8. Zabawa i inne formy kształtowania rozumowania matematycznego.
9. Dyskalkulia jako specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.

Szkolenie będzie ilustrowane prezentacją, a uczestnicy otrzymają materiały charakteryzujące rozwój myślenia u dzieci.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Beata Kowalewska
b.kowalewska@cwro.edu.pl

Uwagi:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standarcie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele.
Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU: (REGULAMIN SZKOLEŃ)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem szkoleń jest Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 15 lokal 100

2. Każdy Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.

3. Szczegółowe informacje dotyczące  szkolenia, programu, miejsca, kosztów oraz innych warunków związanych ze szkoleniem znajdują się na stronie www.cwro.edu.pl

REJESTRACJA

 4. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja  poprzez system zapisu on-line lub przysłanie  wypełnionego  i  podpisanego zgłoszenia (w formacie Word) na adres e-mail: cwro@cwro.edu.pl  lub faxem: (22) 847-95-41. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Zapisałeś się na szkolenie”. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć także w ciągu 24h na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych lub na łączach internetowych – nie została dokonana.

5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku, jeśli wypełniony formularz zgłoszeniowy dotrze do Organizatora w momencie wyczerpania liczby miejsc szkoleniowych, osoba zgłaszająca się zostanie wpisana na listę rezerwową.

PŁATNOŚCI I FAKTURY

6. Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać  najpóźniej  dwa tygodnie przed terminem szkolenia wpłaty na konto CWRO w treści przelewu podając imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.  Nie dokonanie wpłaty w określonym czasie skutkuje automatycznym przesunięciem zgłoszenia Uczestnika na listę rezerwową szkolenia. Wpłaty należy dokonać na konto:

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.

02-625 Warszawa ul. Woronicza 15 lokal 100

PKO Bank Polski S.A. 58 1440 1387 0000 0000 1255 3617 

7.  Jeżeli wymagana jest wcześniejsza faktura i ta opcja zostanie zaznaczona w zgłoszeniu,  faktura zostanie przygotowana i wysłana pocztą na podane z zgłoszeniu dane,  w przeciwnym wypadku faktura zostaje wystawiona (z datą szkolenia) i będzie  do odbioru osobistego podczas szkolenia.

6. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Przesłanie formularza stanowi zawarcie umowy z Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na czas określony to jest  do czasu wykonania wzajemnych świadczeń.

7. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz  zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.

8. Opłata za szkolenie nie zawiera ubezpieczenia oraz kosztów noclegów. Organizator oferuje Zgłaszającemu pomoc w organizacji zakwaterowania na czas szkolenia. Osoby zainteresowane możliwością rezerwacji noclegów proszone są o wpisanie tej informacji w uwagach w formularzu zgłoszeniowym. Wybór i rezerwacja noclegu jest indywidualna.  Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika, kosztów noclegu, kosztów parking itp.

9. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie (mail. fax, list) najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy a także brak możliwości przeniesienia wpłaty na kolejną edycję szkolenia.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia do 3 dni roboczych przed planowaną datą z powodów od niego niezależnych oraz w przypadku niewystarczającej frekwencji.   Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom, jest również możliwość przeniesienia wpłaty  na kolejny, ustalony z Uczestnikiem termin szkolenia.

INNE

11. Materiały szkoleniowe, które Uczestnicy otrzymują podczas szkolenia, są własnością intelektualną prowadzącego szkolenie  i  zabrania się ich powielania, publikowania i rozpowszechniania bez zgody Prowadzącego szkolenie oraz Organizatora.

12.  Podczas szkolenia zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Prowadzącego szkolenie.

13. Wysyłając ten formularz Zgłaszający na szkolenie wyraża zgodę na umieszczenie danych w bazie firmy Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. i przetwarzania na potrzeby tej firmy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.).

14. Wysyłając ten formularz Zgłaszający na szkolenie wyraża zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

15. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków  i jest jednoznaczne z zawarciem umowy oraz upoważnia  Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez składania podpisu przez Zgłaszającego.

Jeżeli chcielibyście się Państwo zapisać na szkolenie, które nie ma jeszcze ustalonego terminu lub mają Państwo jakieś trudności techniczne jest również możliwość zapisu poprzez dostępny poniżej formularz zgłoszeniowy w pliku:

formularz (PDF)  formularz (DOC)

 

Prosimy wówczas kierować wypełniony formularz na adres e-mail lub faksem:

e-mail: cwro@cwro.edu.pl

tel. kom. 506 067 364
tel. 22 847 95 41 (42)

przewiń do góry
facebook