Szkolenie

Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień. (MRM) Mobilna Rekreacja Muzyczna.

ProwadzącyMaciej Kierył
Miejsce szkoleniaCentrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin5-6 października 2019 r. (sobota, niedziela) Godzinysobota: 10:00 - 18:00
niedziela: 10:00 - 15:00
KosztI stopień: 400 zł
Uwaga! Przy jednoczesnym zapisie na dwa stopnie szkolenia oraz ich opłaceniu przed rozpoczęciem, koszt drugiego stopnia szkolenia wynosi 350 zł (całość wynosi wówczas 750 zł.)
Czas trwania15 godzin dyd.

Adresaci szkolenia

Osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz wszystkie inne zainteresowane.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

Opis:

Szkolenie jest dwustopniowe.

Przy jednoczesnym zapisie na obydwa stopnie przewidujemy zniżkę. Prosimy o taką informację przy zapisie w rubryce "pozostałe".

Celem szkolenia II stopnia jest modelowanie zajęć Mobilnej Rekreacji Muzycznej, w zależności od zmiennych zachowań grupy.
Uwaga! Ukończenie obydwu stopni nie jest obligatoryjne, jednak w II stopniu uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które ukończyły wcześniej (w dowolnym czasie) I stopień szkolenia.

UWAGA!
Wszyscy uczestnicy szkolenia proszeni są o przyniesienie ze sobą harmonijki ustnej (organków) oraz jeśli sobie życzą dodatkowo innego małego instrumentu: fletu lub małych klawiszy.

Nie wymagamy umiejętności gry na instrumentach.

Cel szkolenia:

Szkolenie I stopnia.

1. Nauczenie wykorzystania muzyki w pracy pedagoga (pedagoga specjalnego, terapeuty, animatora działań kulturalnych).

2. Wzbogacenie warsztatu pedagoga o technikę ułatwiającą pracę w grupach integracyjnych.

3. Wczesne diagnozowanie i korekta nieprawidłowych zachowań (logopedycznych, postawy ciała, podwyższonego poziomu lęku, nadpobudliwości).

4. Uwrażliwienie kulturowe (związki muzyki z plastyką, poezją, tańcem).

5. Nauka łatwych działań muzycznych (muzykowanie ciałem – klaskanie, tupanie, oklepywanie, instrumentarium Carla Orffa, małe instrumenty melodyczne –organki, flet, mini-organy, hobby muzyczne – taśmoteka, płytoteka).

6. Eko – muzyka (dźwięki natury, fotografie natury, zajęcia w terenie, malowanie muzyki, wygrywanie kolorów, muzyka etno).

7. Kształtowanie prozdrowotnych odruchów stymulowanych muzyką (prawidłowe oddychanie, korekta postawy ciała – rozciąganie, wczesne odreagowanie, nauka różnych form relaksu, wartości CISZY, nauka empatii i tolerancji muzycznej, aktywność życiowa, samoocena).

8. Hobby muzyczne – jeden z czynników zapobiegających uzależnieniom i chorobom psychosomatycznym.

9. Nauka świadomych form odreagowania i odpoczynku przy muzyce.

10. Muzyka w ciągu doby (poranek, praca umysłowa, fizyczna, posiłek, samochód, noc, uroczystości).

11. Psychoprofilaktyka pracy pedagoga (fizjologiczne sposoby odreagowania zapobieganie zespołowi „Wypalania się” gimnastyka funkcjonalna).

 

Program szkolenia:

Przekazanie umiejętności praktycznych:

1. Ocena napięć psychofizycznych w grupie (grupa otwarta, oporowa, bierna).

2. Korekta hałasu muzycznego (szkoła, internat, ośrodek, odrabianie lekcji).

3. Podstawowy warsztat animatora muzycznego (głos, postawa, kaseta uniwersalna Relaks/Aktywizacja, umiejętności stosowania R/A, małe instrumenty muzyczne).

4. Przerywniki śródzajęciowe (oddechowe, odreagowujące –rytmizujące, relaksacyjne, uwrażliwiające).

5. Dozowanie ruchu i muzyki w zależności od stopnia sprawności.

6. Prowadzenie RELAKSU (krótki, średni, długi).

7. Przydatność działań muzycznych dla pedagoga, psychologa, logopedy, kinezyterapeuty.

8. Edukacja rodzinna (integracja rytmiczna, „muzyka dzieci”, tradycja, wspieranie).

9. Zabawowe przekazywanie ćwiczeń prozdrowotnych.

10.Minimum umiejętności muzycznych (wyklaskiwanie rytmu marszowego, akceptacja rytmiczna, modulowanie głosu, nucenie, koordynacja ruchu, rytmu, głosu, obsługa magnetofonu, muzyka wspierająca (organki, flet).

11. Podstawy łatwej techniki Profilaktyki i Terapii Muzycznej – Mobilnej Rekreacji Muzycznej.

Umiejętności teoretyczne

1. Profilaktyka muzyczna – Muzykoterapia. Podobieństwa. Różnice.

2. Rodowody muzykoterapii (plemienny, biblijny, antyczny).

3. Teorie leczniczego działania muzyki (psychologiczna, PS. Fizjologiczna, itd.).

4. Droga dźwięku. Wpływ muzyki na SOME i PSYCHE.

5. Indywidualny odbiór muzyki. Gust.

6. Wzmocnienie efektu działania muzyki (informacja, sugestia, trening, ruch, itp.).

7. Rodzaje stosowanej muzyki:

a) emocje

b) rodzaj – styl

c) moda

8. Bodźce jednoznaczne emocjonalnie.

9. Adaptacja umiejętności muzykoprofilaktycznych do potrzeb GRUPY (NPSP, intelekt., NPS. Ruch., nadpobudliwość, lęk).

10. Pozaartystyczne wartości muzyki (patriotyzm, historia, geografia, elektronika).

11. Negatywne skutki działania muzyki (hałas, szowinizm muzyczny, zmienna moda).

12. Wartości i wady modnej muzyki młodzieżowej.

13. Korzyści działań muzykoprofilaktycznych dla logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego. Współpraca.

14. Muzyczne przysposobienie do terapii.

Szanowni Państwo, Uprzejmie polecamy szczególnie zainteresowanym osobom zapoznanie się przed szkoleniem z metodą MRM na stronie dr Macieja Kieryła tutaj.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Monika Głębicka

m.glebicka@cwro.edu.pl

 

Uwagi:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standarcie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele.
Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.

rozwiń formularz

Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień. (MRM) Mobilna Rekreacja Muzyczna.

Wybierz szkolenie

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU: (REGULAMIN SZKOLEŃ)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem szkoleń jest Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 15 lokal 100

2. Każdy Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.

3. Szczegółowe informacje dotyczące  szkolenia, programu, miejsca, kosztów oraz innych warunków związanych ze szkoleniem znajdują się na stronie www.cwro.edu.pl

REJESTRACJA

 4. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja  poprzez system zapisu on-line lub przysłanie  wypełnionego  i  podpisanego zgłoszenia (w formacie Word) na adres e-mail: cwro@cwro.edu.pl  lub faxem: (22) 847-95-41. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Zapisałeś się na szkolenie”. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć także w ciągu 24h na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych lub na łączach internetowych – nie została dokonana.

5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku, jeśli wypełniony formularz zgłoszeniowy dotrze do Organizatora w momencie wyczerpania liczby miejsc szkoleniowych, osoba zgłaszająca się zostanie wpisana na listę rezerwową.

PŁATNOŚCI I FAKTURY

6. Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać  najpóźniej  dwa tygodnie przed terminem szkolenia wpłaty na konto CWRO w treści przelewu podając imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.  Nie dokonanie wpłaty w określonym czasie skutkuje automatycznym przesunięciem zgłoszenia Uczestnika na listę rezerwową szkolenia. Wpłaty należy dokonać na konto:

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.

02-625 Warszawa ul. Woronicza 15 lokal 100

PKO Bank Polski S.A. 58 1440 1387 0000 0000 1255 3617 

7.  Jeżeli wymagana jest wcześniejsza faktura i ta opcja zostanie zaznaczona w zgłoszeniu,  faktura zostanie przygotowana i wysłana pocztą na podane z zgłoszeniu dane,  w przeciwnym wypadku faktura zostaje wystawiona (z datą szkolenia) i będzie  do odbioru osobistego podczas szkolenia.

6. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Przesłanie formularza stanowi zawarcie umowy z Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na czas określony to jest  do czasu wykonania wzajemnych świadczeń.

7. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz  zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.

8. Opłata za szkolenie nie zawiera ubezpieczenia oraz kosztów noclegów. Organizator oferuje Zgłaszającemu pomoc w organizacji zakwaterowania na czas szkolenia. Osoby zainteresowane możliwością rezerwacji noclegów proszone są o wpisanie tej informacji w uwagach w formularzu zgłoszeniowym. Wybór i rezerwacja noclegu jest indywidualna.  Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika, kosztów noclegu, kosztów parking itp.

9. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie (mail. fax, list) najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy a także brak możliwości przeniesienia wpłaty na kolejną edycję szkolenia.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia do 3 dni roboczych przed planowaną datą z powodów od niego niezależnych oraz w przypadku niewystarczającej frekwencji.   Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom, jest również możliwość przeniesienia wpłaty  na kolejny, ustalony z Uczestnikiem termin szkolenia.

INNE

11. Materiały szkoleniowe, które Uczestnicy otrzymują podczas szkolenia, są własnością intelektualną prowadzącego szkolenie  i  zabrania się ich powielania, publikowania i rozpowszechniania bez zgody Prowadzącego szkolenie oraz Organizatora.

12.  Podczas szkolenia zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Prowadzącego szkolenie.

13. Wysyłając ten formularz Zgłaszający na szkolenie wyraża zgodę na umieszczenie danych w bazie firmy Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. i przetwarzania na potrzeby tej firmy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.).

14. Wysyłając ten formularz Zgłaszający na szkolenie wyraża zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

15. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków  i jest jednoznaczne z zawarciem umowy oraz upoważnia  Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez składania podpisu przez Zgłaszającego.

Jeżeli chcielibyście się Państwo zapisać na szkolenie, które nie ma jeszcze ustalonego terminu lub mają Państwo jakieś trudności techniczne jest również możliwość zapisu poprzez dostępny poniżej formularz zgłoszeniowy w pliku:

formularz (PDF)  formularz (DOC)

 

Prosimy wówczas kierować wypełniony formularz na adres e-mail lub faksem:

e-mail: cwro@cwro.edu.pl

tel. kom. 506 067 364
tel. 22 847 95 41 (42)

przewiń do góry
facebook