Szkolenie

Terapia Ręki - szkolenie trzystopniowe, certyfikowane.

ProwadzącyBarbara Płuska
Eliza Komar
Irena Sosin
Miejsce szkoleniaCentrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin28-29-30 września 2019 r. (sobota, niedziela, poniedziałek)

Godzinysobota: 10:00 - 18:00
niedziela: 10:00 - 18:00
poniedziałek 10:00- 17:30
KosztKoszt: 800 zł
Czas trwaniaModuł I (sobota)- 10 godzin dyd.
Moduł II (niedziela)- 10 godzin dyd.
Moduł III (poniedziałek)- 10 godzin dyd.

Adresaci szkolenia

Moduł I TERAPIA RĘKI.  Praca z dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych).
Ta część szkolenia skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów wspierających, logopedów, rodziców oraz innych zainteresowanych tym tematem osób zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym.

 

Moduł II TERAPIA RĘKI. Grafomotoryka.
Ta część szkolenia dotyczy pracy z dziećmi w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki pisania.
Szkolenie skierowane dla nauczycieli klas młodszych oraz przedszkoli,pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, rodziców pracujących z dziećmi z problemami w zakresie małej i dużej motoryki, z dysfunkcjami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dziećmi z ryzykiem dysleksji, dysgrafii.

 

Moduł III. TERAPIA RĘKI. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.
Ta część szkolenia dotyczy pracy z dziećmi w wieku szkolnym. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów pedagogicznych, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych oraz rodziców dzieci z dysgrafią.

 

 

 

Opis:

Szkolenie składa się z trzech modułów (jest trzystopniowe). Nie ma możliwości uczestnictwa w wybranych modułach.

Wszystkie osoby otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,  zgodne z wymogami MENu oraz Certyfikat  informujący o ukończeniu trzystopniowego szkolenia z zakresu Terapii Ręki w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, potwierdzający zdobycie umiejętności do prowadzenia zajęć z terapii ręki w obszarze ryzyka dysgrafii i dysgrafii i uzyskanie tytułu Terapeuty Ręki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli , określa wymagane do prowadzenia takich zajęć wykształcenie. Tylko połączenie tych kwalifikacji ze zdobytą wiedzą na szkoleniu pozwoli Państwu używać zdobytych u nas umiejętności.

Prosimy o swobodny strój, dodatkowo podczas I modułu szkolenia prosimy o założenie koszuli z krótkim rękawem lub na ramiączka.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

Cel szkolenia:

 Moduł I TERAPIA RĘKI.  Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju,  dziećmi z trudnościami szkolnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych).
Celem szkolenia jest przedstawienie Słuchaczom zajęć Terapii Ręki z punktu widzenia fizjoterapeuty oraz terapeuty SI. Zapoznanie Uczestników z zasadami terapii ręki i ogólnego wspomagania rozwoju ruchowego dzieci niepełnosprawnych, dzieci z trudnościami szkolnymi oraz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Poszerzenie świadomości na temat etiologii problemu i lepsze rozumienie potrzeb dziecka.

Moduł II TERAPIA RĘKI. Grafomotoryka.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej  i praktycznej na temat rozwoju mięśni posturalnych, rozwoju chwytu oraz prezentacja narzędzi do prowadzenia obserwacji, budowania terapii i ćwiczeń dla dzieci  z zaburzeniami w zakresie małej i dużej motoryki, niskimi umiejętnościami grafomotorycznymi i zagrożonych dysgrafią.

Moduł III. TERAPIA RĘKI. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.
Celem szkolenia jest zaprezentowanie procedur terapii pedagogicznej z dzieckiem dysgraficznym w oparciu o diagnozę wstępną sfery ruchowej (I etap) , prezentacja metod i szczegółowych ćwiczeń ruchowych oraz ćwiczeń w pisaniu, szczegółowa diagnoza i planowanie terapii w oparciu o analizę pisma (II etap).

 

 

Program szkolenia:

Moduł I TERAPIA RĘKI.  Praca z dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi z trudnościami szkolnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych).

Część teoretyczna:

1. Anatomia obręczy barkowej i kończyny górnej

2. Rozwój funkcji obręczy barkowej i kończyny górnej

3. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego i ich wpływ na sprawność kończyny górnej

Część praktyczna:

4. Postawa ciała a zaburzenia motoryki małej

5. Praca z dzieckiem z obniżonym/wzmożonym napięciem mięśniowym-ćwiczenia

6. Praca z dzieckiem z zaburzeniami modulacji sensorycznej-ćwiczenia

 

Moduł II TERAPIA RĘKI. Grafomotoryka.

 1. Prawidłowości w rozwoju dziecka, elementy wczesnego wspomagania.
2. Rozwój sprawności manualnej (w tym rozwój chwytu).
3. Integracja sensoryczna a terapia ręki.
4. Omówienie narzędzi diagnostycznych, diagnoza przesiewowa.
5. Umiejętności grafomotoryczne – jak wspierać.
6. Planowanie zajęć terapii ręki.
7. Ćwiczenia praktyczne w obszarze motoryki dużej, motoryki małej, grafomotoryki.
8. Prezentacja pomocy, wymiana pomysłów.

 

Moduł III. TERAPIA RĘKI. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.
1. Charakterystyka sfery ruchowej ucznia oraz implikacje do wstępnej diagnozy ( etap I )  
2. Metodyka pracy z uczniem z dysgrafią   
3. Prezentacja szczegółowa ćwiczeń wykorzystywanych w terapii w każdym etapie – ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenia rozmachowe , ćwiczenia manualne, ćwiczenia w pisaniu   
4. Diagnoza pisma dziecka z dysgrafia – planowanie terapii pedagogicznej

Kontakt w sprawie szkolenia:

cwro@cwro.edu.pl

tel.22 847-95-42

Uwagi:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standarcie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele.
Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.

zwiń formularz

Terapia Ręki - szkolenie trzystopniowe, certyfikowane.

Wybierz szkolenie

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU: (REGULAMIN SZKOLEŃ)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem szkoleń jest Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 15 lokal 100

2. Każdy Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.

3. Szczegółowe informacje dotyczące  szkolenia, programu, miejsca, kosztów oraz innych warunków związanych ze szkoleniem znajdują się na stronie www.cwro.edu.pl

REJESTRACJA

 4. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja  poprzez system zapisu on-line lub przysłanie  wypełnionego  i  podpisanego zgłoszenia (w formacie Word) na adres e-mail: cwro@cwro.edu.pl  lub faxem: (22) 847-95-41. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Zapisałeś się na szkolenie”. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć także w ciągu 24h na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych lub na łączach internetowych – nie została dokonana.

5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku, jeśli wypełniony formularz zgłoszeniowy dotrze do Organizatora w momencie wyczerpania liczby miejsc szkoleniowych, osoba zgłaszająca się zostanie wpisana na listę rezerwową.

PŁATNOŚCI I FAKTURY

6. Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać  najpóźniej  dwa tygodnie przed terminem szkolenia wpłaty na konto CWRO w treści przelewu podając imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.  Nie dokonanie wpłaty w określonym czasie skutkuje automatycznym przesunięciem zgłoszenia Uczestnika na listę rezerwową szkolenia. Wpłaty należy dokonać na konto:

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.

02-625 Warszawa ul. Woronicza 15 lokal 100

PKO Bank Polski S.A. 58 1440 1387 0000 0000 1255 3617 

7.  Jeżeli wymagana jest wcześniejsza faktura i ta opcja zostanie zaznaczona w zgłoszeniu,  faktura zostanie przygotowana i wysłana pocztą na podane z zgłoszeniu dane,  w przeciwnym wypadku faktura zostaje wystawiona (z datą szkolenia) i będzie  do odbioru osobistego podczas szkolenia.

6. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Przesłanie formularza stanowi zawarcie umowy z Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na czas określony to jest  do czasu wykonania wzajemnych świadczeń.

7. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz  zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.

8. Opłata za szkolenie nie zawiera ubezpieczenia oraz kosztów noclegów. Organizator oferuje Zgłaszającemu pomoc w organizacji zakwaterowania na czas szkolenia. Osoby zainteresowane możliwością rezerwacji noclegów proszone są o wpisanie tej informacji w uwagach w formularzu zgłoszeniowym. Wybór i rezerwacja noclegu jest indywidualna.  Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika, kosztów noclegu, kosztów parking itp.

9. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie (mail. fax, list) najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy a także brak możliwości przeniesienia wpłaty na kolejną edycję szkolenia.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia do 3 dni roboczych przed planowaną datą z powodów od niego niezależnych oraz w przypadku niewystarczającej frekwencji.   Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom, jest również możliwość przeniesienia wpłaty  na kolejny, ustalony z Uczestnikiem termin szkolenia.

INNE

11. Materiały szkoleniowe, które Uczestnicy otrzymują podczas szkolenia, są własnością intelektualną prowadzącego szkolenie  i  zabrania się ich powielania, publikowania i rozpowszechniania bez zgody Prowadzącego szkolenie oraz Organizatora.

12.  Podczas szkolenia zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Prowadzącego szkolenie.

13. Wysyłając ten formularz Zgłaszający na szkolenie wyraża zgodę na umieszczenie danych w bazie firmy Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. i przetwarzania na potrzeby tej firmy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.).

14. Wysyłając ten formularz Zgłaszający na szkolenie wyraża zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

15. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków  i jest jednoznaczne z zawarciem umowy oraz upoważnia  Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez składania podpisu przez Zgłaszającego.

Jeżeli chcielibyście się Państwo zapisać na szkolenie, które nie ma jeszcze ustalonego terminu lub mają Państwo jakieś trudności techniczne jest również możliwość zapisu poprzez dostępny poniżej formularz zgłoszeniowy w pliku:

formularz (PDF)  formularz (DOC)

 

Prosimy wówczas kierować wypełniony formularz na adres e-mail lub faksem:

e-mail: cwro@cwro.edu.pl

tel. kom. 506 067 364
tel. 22 847 95 41 (42)

przewiń do góry
facebook