Zmiana zasad uczestnictwa w zajęciach!

Zasady uczestnictwa dziecka/osoby dorosłej w zajęciach terapii korekcyjno-kompensacyjnej prowadzonej w „Lekarskiej Poradni Promocji Zdrowia” Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.

Niżej wymienione zasady mają na celu maksymalne zwiększenie skuteczności procesu terapeutycznego i obowiązują przez cały okres trwania terapii:

 1. Dziecko/osoba dorosła regularnie uczęszcza na zajęcia według planu; (Indywidualny plan zajęć każdy uczestnik otrzyma w załączniku).
 2. Zajęcia trwają 45 minut;
 3. W przypadku spóźnienia zajęcia trwają do wyznaczonej planowo godziny;
 4. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma możliwość omówienia z terapeutą przebiegu zajęć oraz prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej przebiegu terapii dziecka;
 5. Dziecko/osoba dorosła odrabia zadawane przez terapeutę prace domowe, a rodzic/opiekun prawny kontroluje wywiązanie się z nich;
 6. Rodzic/opiekun prawny dziecka stosuje się do zaleceń terapeuty, także przekazuje mu wszelkie istotne informacje mogące mieć wpływ na kondycję dziecka (szkoła, dom);
 7. Opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach
 8. W przypadku niestawienie się dziecka na zajęciach poradnia ma obowiązek poinformować o tym rodzica/opiekuna prawnego dziecka;
 9. W przypadku niestawienia się na zajęciach proponujemy inny termin, w miarę wolnych miejsc;
 10. Opłaty dokonujemy na pierwszych zajęciach danego miesiąca za cały miesiąc z góry;
 11. Zwrot za zajęcia, które się nie odbyły z powodu nieobecności terapeuty następuje gotówką na ostatnich zajęciach w danym miesiącu;
 12. W razie nie dotrzymania terminu płatności zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć;
 13. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach na koniec każdego miesiąca kalendarzowego;
 14. Centrum ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci wyłącznie na terenie gabinetu terapeutycznego i w czasie trwania zajęć. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się zapewnić opiekę dzieciom niezwłocznie przed i po zakończeniu zajęć;

 Warszawa, dn. 01 września 2018 r.                                   

przewiń do góry
facebook