Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES
I.   Słowniczek

 1. Administrator – "Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości" Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-625) przy ul. Jana Pawła Woronicza 15, lok. 100, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000180655, NIP:5213271837, REGON:015603505.
 2. Storna internetowa CWRO–strona internetowa Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości (dalej zwane „CWRO”) znajdująca się pod adresem http://www.cwro.edu.pl/.
 3. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony internetowej CWRO.
 4. Usługi elektroniczne - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora.

 
II.   Postanowienia ogólne

 1. CWRO jest jednym z podmiotów, które w swojej działalności wykorzystują zgromadzone i przetworzone dane, w tym dane osobowe. Dane te są niezbędne do prawidłowego dostarczania Użytkownikomżądanych przez nich usług oraz Usług elektronicznych.
 2. Administrator szanuje prywatność wszystkich użytkowników sieci Internet, szczególną wagę przykładając do ochrony prywatności Użytkowników Strony Internetowej CWRO.
 3. Polityka Prywatności zapewnia każdemu Użytkownikowi dostęp do niezbędnych informacji, które pozwalają podjąć decyzję o skorzystaniu z usług dostarczanych przez Administratora i zakresie udostępnienia swoich danych.
 4. Wszystkie podane przez Użytkowników dane są wykorzystane wyłącznie w celach, dla zostały przekazane.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do działalności Strony internetowej CWRO. Wszelkie aspekty związane z przechowywaniem dokumentacji medycznej klientów CWRO uregulowane są odrębnie, w szczególności postanowieniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z późniejszymi zmianami.
 6. Na Stornie internetowej CWRO znajdują się linki, które umożliwiają bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Administrator sygnalizuje, że wraz z przejściem na taką stronę internetową należy zapoznać się z obowiązującą na niej polityką prywatności.

 
III.    Ochrona danych

 1. Administrator zabezpiecza dane udostępnione przez Użytkowników przed nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem. Wszystkie dane są przechowywane i przetwarzane przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony.
 2. Administrator korzysta z fizycznych i elektronicznych sposobów zabezpieczenia danych osobowych odpowiadających w pełni wymogom stawianym przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i unijnego, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Fizyczna ochrona danych jest szczegółowo uregulowana wewnętrzną procedurą opracowaną przez Administratora. Ochrona ta obejmuje w szczególności zabezpieczenie pomieszczenia, które jest używane przez Administratora do przechowywania danych. Do pomieszczenia nie mają dostępu żadne nieupoważnione osoby.
 4. Elektroniczna ochrona danych uwidacznia się stosowaniu nowoczesnych zabezpieczeńelektronicznych chroniących dane Użytkowników przed dostępem osób trzecich. Zarówno architektura Strony internetowej CWRO, jak i odpowiedni wybór serwera minimalizują ryzyko wycieku danych Użytkowników.
 5. Administrator podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu ochrony powierzonych przez Użytkowników danych. Każdy z pracowników Administratora mający dostęp do takich danych, zobowiązany jest do przestrzegania rygorystycznych zasad dotyczących bezpieczeństwa ich przechowywania.

 
IV.      Gromadzenie danych

 1. Administrator gromadzi jedynie dane dobrowolnie udostępnione przez Użytkowników.Dane te są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonalności i dostępności oferowanych przez Administratora usług.
 2. Korzystając ze Strony internetowej CWRO Użytkownik może udostępnić Administratorowi dwa rodzaje danych: dane osobowe pośrednie i dane osobowe bezpośrednie.
 3. Dane osobowe pośrednie to takie dane jak lokalizacja, numer IP, pliki dziennika, informacje systemowe, dane o używanej przeglądarce itp. Dane te pozwalają jedynie na podstawową identyfikację Użytkownika np. stwierdzenie, że ktoś z Warszawy odwiedził stronę internetową i korzystał z przeglądarki Chrome. Dane osobowe pośrednie są zbierane również przez pliki cookies.
 4. Dane osobowe bezpośrednie są danymi osobowymi w powszechnym tego słowa znaczeniu tj. obejmują takie informacje jak imię i nazwisko, adres, e-mail itp. O dane tego typu Administrator poprosi Użytkownika tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizowania żądanej przez niego usługi np. możliwości uczestniczenia w organizowanym przez CWRO szkoleniu. Dane te są niezbędnym elementem właściwej identyfikacji Użytkownika i ich fikcyjność, niedokładność lub niepełność może uniemożliwić skorzystanie z oferowanych przez Administratora usług.
 5. Podanie danych osobowych bezpośrednich takich jak adres e-mail oraz imię i nazwisko jest także wymagane do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”.

 
V.        Dostęp do zgromadzonych danych

 1. Administrator na każde żądanie Użytkownika ma obowiązek udostępnić mu wszelkie przechowywanie informacje, które go dotyczą. Użytkownik ma prawo do poprawienia swoich danych oraz żądania ich częściowego lub całkowitego usunięcia.
 2. W sprawie dostępu do zgromadzonych danych osobowych oraz jakichkolwiek pytań w tym zakresie należy wysłać do Administratora wiadomość na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl

 
VI.      Przetwarzanie i wykorzystywanie danych

 1. Dane osobowe pośrednie są anonimowe i służą doulepszania funkcjonalności Strony internetowej CWRO i dostosowaniajejarchitekturydo potrzeb Użytkowników.
 2. Dane bezpośrednie podawane są przez Użytkowników jedynie w procesie rejestracji na szkolenia oraz udostępnienia przez Administratora usługi Newsletter. Dane tesą wykorzystywane wyłącznie w celu w jakim zostały przekazane.
 3. Dzięki zebranym danym Administrator może się kontaktować z Użytkownikami w sprawie oferowanych przez siebie usług lub innych celach niezbędnych do realizacji przysługujących im praw. Administrator korzysta z tradycyjnych form kontaktutakich jak e-mail, wiadomość nadana za pomocą operatora pocztowego czy rozmowa telefoniczna.
 4. Administrator nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazywania zgromadzonych danych w ograniczonym zakresieinstytucjom rządowym lub organom ścigania, na mocy powszechnie obowiązującego prawa.

 
VII.   Newsletter

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom bezpłatną usługę Newsletter.
 2. Newsletter jest usługą elektroniczną, która polega na informowaniu Użytkowników o szkoleniach, konferencjach oraz innych wydarzeniach związanych z działalnością Warszawskiego Oddziału nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz CWRO, a także o związanych z nią akcjach promocyjnych, konkursach i nowościach, poprzez periodyczne wysyłanie wybranych informacji drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail.
 3. Zamówienie usługi Newsletter jest możliwe w procesie rejestracji na szkolenie w formularzu rejestracyjnym lub zapisanie się na Newsletter bezpośrednio poprzez dodanie przez Użytkownika adresu e-mail do prowadzonej przez Administratora bazy adresowej. Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować ze świadczonej przez Administratora usługi Newsletter. Usunięcie adresu e-mail Użytkownika z bazy adresowej następuje niezwłocznie po uzyskaniu przez Administratora takiego żądania.
 5. Rezygnacja z usługi Newsletter przez Użytkownika nie jest jednoznaczna z usunięciem wszystkich danych Użytkownika z bazy danych klientów CWRO.

 
VIII.  Zmiany Polityki Prywatności
          Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie z tym zastrzeżeniem, iż żadne modyfikacje nie będą powodowały osłabienia ochrony powierzonych przez Użytkowników danych.
 

IX.       Pliki cookies
          Administrator wypełniając nałożone na niego ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne obowiązki, określa poniżej zasady przechowywania oraz udostępniania informacji na urządzeniach końcowych należących do Użytkowników przy pomocy tzw. plików cookies.


Co to są pliki cookies i jakie są ich rodzaje?
          Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne służące do korzystania ze stron internetowych, a przechowywane na urządzeniach Użytkowników. Pliki Cookiem są umieszczane na urządzeniu Użytkownika w związku ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną.

           Pliki cookies stosowane przez Administratora zawierają m.in. nazwę domeny pod którą znajduje się Storna internetowa CWRO, czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika oraz konkretną wartość. Pozwalają w uproszczeniu na identyfikację oprogramowania i dostosowanie dzięki tej informacji funkcji Strony internetowej CWROdo indywidualnych wymagań odbiorcy - Użytkownika.

Administrator stosuje dwa rodzaje plików cookies:
sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika tylko do czasu zakończenia sesji używanej przez niego przeglądarki, a następnie automatycznie usuwane;
trwałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia, jednak nie dłużej niż określony przez Administratora czas.


Do czego wykorzystuje się pliki cookies?
          Administrator stosuje pliki cookies przede wszystkim do dostosowania Strony internetowej CWRO do indywidualnych potrzeb jego Użytkowników.

Administrator wykorzystuje cookies w opisanych poniżej celach:

 1. przystosowanie zawartości Strony internetowej CWRO do indywidulanych preferencji Użytkownika tj. czcionki, sposób wyświetlania, język,
 2. zapamiętanie ustawień uprzednio zdefiniowanych przez Użytkownika np. trwałe wyłączenie wyskakujących okienek, komunikatów itp.

 

Bezpieczeństwo
          Żaden z rodzajów wykorzystywanych przez Administratora plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych dotyczących Użytkowników. Za pomocą plików cookies nie mogą się także przedostać na urządzenie Użytkownika żadne wirusy ani złośliwe oprogramowanie.

 

Zmiany warunków przechowywania i wyłączenie plików cookies
           Za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej, Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić warunki przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. W szczególności może zablokować automatyczną obsługę tego rodzaju plików lub zdefiniować ostrzeżenie o próbie ich umieszczenia na wykorzystywanym przez niego urządzeniu.

           W każdej chwili, za pomocą dostępnych w przeglądarce ustawień, można usunąć wszystkie lub wybrane pliki cookies z urządzenia. W taki sam sposób można także na stałe zablokować ich używanie.

          Ograniczenie lub usunięcie plików cookies może doprowadzić do zmiany funkcjonalności niektórych elementów Strony internetowej CWRO.

przewiń do góry